Algemeen Handelsblad, 16 juni 1933
Bron: Koninklijke Bibliotheek

De Morgenlandzending

Woensdag heeft te Goes onder voorzitterschap van mej. J. Donner het Zeeuwsch Comité voor Armenië (Morgenlandzending) vergaderd met de correspondenten en collectanten uit de geheele provincie. Mede waren aanwezig dr. Berron uit Graffenstadten bij Straatsburg, directeur der Morgenlandzending, de heer G.L. baron van Boetzelaer uit Bilthoven, voorzitter, en mej. C. de Witte, secretaresse van het Ned. Comité der Morgenlandzending.

Uit het verslag van de secretaresse, mej. M.S. van den Bosch, bleek dat het comité aan uitbreiding van het werk niet durft te denken omdat alle krachten moeten worden ingespannen om het bedrag der contributies op peil te houden. In totaal zijn er in Zeeland 61 afdeelingen en 40 scholen, die medewerken. Voor rekening van Zeeland waren in het afgeloopen jaar acht pleegkinderen, verder heeft men in anderen vorm hulp verleend.

Mej. de Witte deelde nog mede, dat zij negen kisten met kleeren naar Aleppo kon zenden, waarbij er drie waren van de afd. Goes van den Chr. Vrouwenbond.

Eenige jeugdige collectantjes boden daarna aan mej. de Witte namens het Zeeuwsche comité ƒ 100 aan voor den bouw van een zendingshuis te Aleppo. Ook ontving zij een Zeeuwsche pop, die zij ten bate van dezen bouw zal verloten.

In de middagvergadering sprak de heer dr. Berron over zijn laatste reis naar Syrië, waarvan hij eenige weken geleden is teruggekeerd.

De ellende die spr. daar weer gezien heeft is onbeschrijfelijk, zoowel in lichamelijk als in maatschappelijk opzicht. Geld is boven alles noodig voor den medischen arbeid en voor het geven van maatschappelijken steun, maar ook kisten kleeren zijn er zeer noodig. Spr. weet uit eigen aanschouwing dat b.v. een zeer groot aantal operaties noodig is, dat hulp aan t.b.c. patiënten moet worden geboden, maar er is geen geld genoeg voor den medischen arbeid, zoodat overwogen moet worden om in Juni eens geen operaties te verrichten, teneinde eerst de achterstallige schulden te betalen.

Na dit ernstig woord stelde ds. Homburg voor, een pleegkind erbij te nemen voor rekening van Goes en omgeving; het comité besloot er nog drie bij te nemen.

Het slotwoord sprak baron Van Boetzelaer, die den Zeeuwen hartelijk dankte voor het vele werk, dat zij voor Armenië doen.

top