Algemeen Handelsblad, 15 december 1894
Bron: Koninklijke Bibliotheek

De Armenische gruwelen

WASHINGTON, 14 Dec. (R.O.) Voor eenige dagen word gemeld, dat de heer Jewett, Amerikaansch consul te Siwas in Aziatisch Turkije, aan de commissie tot onderzoek van de Armenische gruwelen was toegevoegd. Daar de functie van den heer Jewett beperkt was, in zooverre dat hem de opdracht werd gegeven de commissie slechts te vergezellen onder er deel van uit te maken, heeft de sultan zijn verzoek aan de regeering der Ver. Staten om eenen gedelegeerde te benoemen, ingetrokken. Daarmede vervalt dus de benoeming van den heer Jewett.

top