Algemeen Handelsblad, 12 juni 1931
Bron: Koninklijke Bibliotheek

De Armeniërs

Handhaven in Syrië hun eigen cultuur

De "Action Chrétienne Oriënt"


Wij hebben de vorige maand een bericht gepubliceerd, dat 30.000 Armeensche vluchtelingen in Griekenland van de Grieksche Regeering de tijding hebben ontvangen, dat Griekenland hen niet kan houden; men hoopt deze 30.000 Armeniërs in Frankrijk onder te brengen, in het landbouwbedrijf der ontvolkte departementen.

Het driemaandelijksche blad "Morgenland" van de Ned. afdeeling der "Action Chrétienne en Oriënt", schrijft naar aanleiding hiervan, dat het bericht volkomen juist is, maar dat er niet (zooals misschien uit het opschrift "Een verdwijnend volk" zou kunnen gebeuren) de conclusie uit getrokken mag worden, dat het vraagstuk van de Armeensche vluchtelingen is opgelost, daar er alleen al in Syrië een 130.000 Armeniërs wonen, en verder nog groote aantallen in allerlei landen van Europa en Amerika. Het blad concludeert, dat de Armeniërs in de West- en Midden-Europeesche landen zoowel als in de Ver. Staten in den loop der tijden waarschijnlijk als nationale groep zullen verdwijnen. De werkloosheid, die zich vooral ook onder de Armeensche vluchtelingen in Frankrijk steeds sterker doet gevoelen, daar ze als vreemdelingen het eerst worden ontslagen, is oorzaak, dat de Armeniërs in het algemeen (vooral wat Frankrijk betreft) hun naturalisatie trachten te bespoedigen.

Dit is echter niet het geval in Syrië, waar zij in een veelal zuiver Mohammedaansche omgeving, zich geenszins met de bestaande Mohammedaansche volksgroepen assimileeren, doch hun eigen nationaliteit behouden en er met alle kracht naar streven de zuiverheid van hun ras te bewaren. Daartoe werkt de "Action Chrétienne en Oriënt".

Mej. Cato de Witte, secretaresse en tweede penningmeesteresse der afdeeling, schrijft ons persoonlijk nog hierbij, dat de kerkelijke organisatie der Armeniërs in Syrië goed in orde is en hun schoolwezen steeds verbeterd wordt; in geheel Noord-Syrië vindt men tegenwoordig zuiver-Armeensche bergdorpen, en waar dit niet het geval is, groepeeren zij zich in speciale wijken. Schr. verwacht, dat hun groote kinderrijkdom er toe bij zal dragen, dat zij vooral in N.-Syrië – misschien reeds spoedig – een zelfstandig volkselement van beteekenis zullen worden.

top