Algemeen Handelsblad, 11 juni 1899
Bron: Koninklijke Bibliotheek

Ahmed Riza

Onze Parijsche correspondent schrijft ons van 10 dezer:

Hedenochtend vertrok van hier de welbekende leider der Jong-Turksche partij, de directeur van het blad "Mechveret", de heer Ahmed Riza, met bestemming naar Nederland. Het is de Vredesconferentie te 's-Gravenhage, die hem aanleiding geeft dit reeds lang gewenscht bezoek aan ons land te brengen. Bij zijn optreden in Nederland zal hij niet alleen handelen als leider zijner partij, maar is hij ook te beschouwen als de woordvoerder van andere groepen verlichte Mahomedanen uit het Turksche rijk. Hij heeft een bepaalde opdracht gekregen der Mahomedaansche Albanezen, en wat nog veel meer beteekent, hij is eveneens de regelmatige vertegenwoordiger van de machtige groep der oelema's uit Kaïro.

Ik zal niet vooruitloopen op de werkelijk belangrijke mededeelingen, die hij te doen heeft, doch het kan niet anders dan goed zijn, dat ook de stem gehoord wordt van het meest ontwikkelde en vooruitstrevende deel der belijders van den Islam, al ware het slechts om het betoog, dat de dienst van Mahomed geenszins het scherpe oorlogszuchtige karakter heeft, dat men dit geloof meestal toedicht.

De heer Ahmed Riza heeft in verschillende Europeesche landen reeds moeilijkheden ondervonden. Toch is hij geenszins een revolutionnair man, en te bezadigd en te wel opgevoed om ooit getracht te hebben de wetten van het land, waar hij was, te overtreden. In landen waarin men den vreemdeling beschermt, die niets onrechtmatigs doet, ook al staat hij bij den Sultan niet goed aangeschreven, had deze Jong-Turk nooit iets te vreezen.

top