Algemeen Handelsblad, 1 december 1913
Bron: Koninklijke Bibliotheek

De Armenische hervormingen

PARIJS, 30 Nov. (Reuter.) De Duitsche, Oostenrijksche, Fransche, Engelsche, Italiaansche, Russische en Zwitsersche gedelegeerden onderzochten den tegenwoordigen staat der Armenische quaestie en spraken den wensch uit, dat de mogendheden geen gevolg zullen geven aan de verzoeken der Turksche financiers, voordat de Porte formeel het Armenische reform-ontwerp heeft aanvaard, waarin het toezicht op de uitvoerende macht wordt opgedragen aan Europeesche ambtenaren.

top