Algemeen Handelsblad, 1 november 1919
Bron: Koninklijke Bibliotheek

Verklaringen van Moestafa Kemal

De "Temps"-correspondent te Konstantinopel meldt dd. 28 Oct.:

Onmiddellijk na de hervatting der telegrafische verbinding met Siwas, den zetel van de centrale regeering van Anatolië, hebben wij verschillende verklaringen gekregen van Moestafa Kemal pasja. In een interview heeft de generaal gezegd, dat de "Teckkilati Millic" of nationale organisatie, gevormd na den wapenstilstand ter bescherming van de Turken tegen eventueele aanslagen, haar macht heeft gevestigd in het geheele land, zoowel in Europeesch als in Aziatisch Turkije. De a.s. Turksche grenzen zijn die, welke de bepalingen van den wapenstilstand op 30 Oct. '18 vaststelden. Wat de Armenische quaestie betreft, verklaarde Moestafa Kemal, dat de natie niet kan dulden, dat een duim breeds gronds van het gebied aan Armenië boven de wapenstilstandsbepalingen wordt afgestaan. De toekomstige organisatie van de Teckkilati zal worden vastgesteld op een congres, dat bijeen zal komen nadat het parlement de integriteit van Turkije zal hebben weten te redden.

De Entente heeft tot dusverre geen officieelen vertegenwoordiger te Siwas, maar de generaal verklaarde met voldoening, dat alle gesprekken, welke hij reeds gehad heeft met civiele of militaire agenten der geallieerde en geassocieerde mogendheden de overtuiging hebben geschonken, dat men volkomen het wettelijk karakter van de nationale organisatie in Anatolië erkent.

Betreffende het Comité van Eenheid en Vooruitgang, zeide Moestafa Kemal, dat, zoolang de centrale regeering en het Westen niet de fout begaat gelegenheid te geven voor het herstel van het unionisme, de Turksche natie zelfs niet wil hooren spreken van zulk een herleving.

top