Het Vaderland, 11 december 1928
Bron: Koninklijke Bibliotheek

De lijdensgeschiedenis van een ongelukkig volk

Woensdagavond 12 December zal, gelijk in 't kort vermeld, in de Duinoordkerk door Ds. H.N. Ghazarossian, Armeensch predikant te Marseille (medewerker van de Action chrétienne en Oriënt, directeur dr. P. Berron te Straatsburg. hier welbekend) gesproken worden over de lijdensgeschiedenis van zijn ongelukkig volk.

De lezing wordt in de Duitsche taal gehouden en niet vertaald.

Donderdag 13 December wordt in het schoolgebouw aan de R.J. Schimmelpennincklaan 30-40, van 2-10 uur ten behoeve van de Armeensche Christenen een bazaar gehouden van zeer origineele versieringen voor huis en Kersttafel, waarbij tevens zullen worden verkocht de prachtige Armeensche handwerken, Kerstgeschenken bij uitnemendheid.

Het is onbegrijpelijk – zoo schrijft men ons – hoe in deze dagen een volk van circa twee en een half millioen zielen in een tijdsverloop van vijf jaren door de Mohammedanen uit geloofshaat kon worden gedecimeerd en op de gruwelijkste wijze omgebracht, zonder dat door de geheele Christenheid met kracht werd ingegrepen.

Aan alle zijden werd luide geprotesteerd en eenige zwakke pogingen werden gewaagd, maar overigens konden de moordenaars ongestraft hun gang gaan.

Een rest bleef over, een rest van berooide, maar al te vaak zieke en verminkte vluchtelingen, ontelbare weduwen en weezen, die aan het allernoodigste gebrek hebben. Het is onze dure plicht te voorkomen, dat deze rest van honger sterft. Dit kan men door haar bestaansmiddelen te geven. Wie koopt van de handwerken die ware kunstwerkjes zijn, van de mooie onverslijtbare stoffen uit de weverij (opgericht door de A.C.O. te Aleppo in Syrië om door industrie de vluchtelingen aldaar in het leven te houden) geeft vele gewillige hadden werk; wie de bazaarartikelen koopt en inschrijft op de lijst voor een vrij bed in het hospitaal (eveneens het werk der A.C.O.) of voor f 10.– per maand een kleinen, in lompen gehulden, hongerigen en analpabeet (hoewel zeer intelligent en met een brandend verlangen om te mogen leeren) omtoovert in een gezond, behoorlijk gekleed en ontwikkeld menschenkind, richt zielen op. steunt oude stumperds en helpt het volk zich op te heffen uit een toestand van geestelijke en materieele ellende. Het is het alleszins waard.

top