De Telegraaf, 27 februari 1918
Bron: Koninklijke Bibliotheek

Lezing over Armenië

Gaarne vestigen wij de aanfdacht op een openbare bijeenkomst op vrijdag 1 Maart, des avonds 8 uur in de Engelsche kerk, Begijnenhof, waar als sprekers zullen optreden de heeren prof dr. J.W. Pont, ds. Koffijberg en Léon Tinghir, uit Armenië, ten einde belangstelling te wekken voor de onderdrukte Armeniërs.

Deze bijeenkomst is georganiseerd door het hier ter stede gevormde Comité tot Hulp voor het Armenische volk, waarin zitting hebben de heeren dr. L. Heldring, voorz., S.P. van Eeghen, prof. mr. D.P.D. Fabius, dr. J.F. Hoekstra, ds. H. Koffijberg, prof. dr. Ph. Kohnstamm, prof. Paul Scholten, E. Sillem, en mej. L.C.A. van eeghen, secretaresse-penningmeesteresse. Het Comité vertrouwd dat de ingezetenen der hoofdstad, bij het hooren van nadere mededeelingen omtrent het deerniswekkende lot der Armeniërs, zijn poging, om hier hulp te verleenen; gaarne zullen steunen door een bijdrage te zenden aan de pennigmeesteresse mej. L.C.A. van Eeghen, 462, Heerengracht.

top