Nieuwe Rotterdamsche Courant, 27 september 1927
Bron: Koninklijke Bibliotheek

De Armeensche kwestie

GENÈVE, 26 September. (Z.T.A.) In de middagvergadering van den Volkenbond heeft de Engelsche majoor Elliot verslag uitgebracht over de maatregelen ten gunste van de Russisch-Armeensche vluchtelingen. Michalakópoelos, de Grieksche minister van buitenlandsche zaken, verklaarde, dat Griekenland den Volkenbond grooten dank verplicht is voor de hulp, die de Grieksche vluchtelingen bij hun nederzetting ten deel is gevallen. De Franschman Bastid gelooft, ondanks de pessimistische beschouwingen van Nansen niet, dat aan het ongelukkige Armeensche volk geen doeltreffende hulp te brengen zou zijn. Frankrijk is gaarne bereid het zijne daaroe bij te dragen. In Syrië zijn reeds ongeveer 90,000 Armeniërs gevestigd. Ieder land moet meehelpen om de resten van het ongelukkige volk te redden.

top