Leeuwarder Courant, 24 januari 1922
Bron: Digitaal Archief Noord-Nederland

Het lot der Armeniërs

Met het oog op de binnenkort te houden besprekingen ter regeling van den toestand in het naburige Oosten heeft het "British Armenia Committee" een schrijven gezonden aan de leden van den Oppersten Raad nopens de toekomst van het Armeensche volk. Er wordt in dien brief gewezen op de zedelijke en wettelijke verplichtingen der Westersche mogendheden in zake de bescherming van onderworpen volken in Klein-Azië in overeenstemming met uitdrukkelijke verdragen en beloften en wegens den actieven steun, door de Armeniërs in den grooten oorlog bewezen. Gevraagd wordt, dat een nationaal tehuis voor de Armeniërs, geheel onafhankelijk van het Turksche bewind, gelijk werd voorgesteld door de geallieerde conferentie te Londen in Maart 1921 en bekrachtigd door de vergadering van den Volkenbond in September, zal worden gevestigd in het gebied in N.0. Klein-Azië, bekend als Turksch-Armenië,

Voorts wordt gevraagd, dat er een of ander internationaal bestuur zal worden gevestigd in Cilicië, zoo noodig onder de Turksche vlag, maar vrij van inmenging door de Turksche regeering, ten einde de gelijke rechten en vrijheden van alle rassen en godsdiensten te verzekeren, daar de christenen tot voor zeer kort een besliste meerderheid hebben gevormd van de bevolking van Cilicië.

Voor andere delen van Klein-Azië worden voldoende waarborgen gevraagd van de Turksche regeering in zake de behandeling van niet-Turksche minderheden; voorts aanstelling van Europeesche consuls ter controleering van de nakoming dezer verbintenissen en het organiseeren van een doeltreffende gendarmerie door en onder controle van Europeesche officieren.

top