Leeuwarder Courant, 21 juni 1889
Bron: Digitaal Archief Noord-Nederland

Algemeen overzicht

Uit Konstantinopel wordt aan de Daily News gemeld, dat een groot aantal Armeniërs verklaringen van getrouwheid aan den sultan hebben gezonden, naar aanleiding waarvan de sultan de invrijheidstelling bevolen heeft van de politieke gevangenen. De Armenische patriarch heeft zijne erkentelijkheid daarover aan den sultan betuigd. Men gelooft, dat aan de uitgeweken Armeniërs zal worden toegestaan terug te keeren.

Door den correspondent der Times te Konstantinopel wordt intusschen gezegd, dat de telegrammen, waarbij honderden Armeniërs hunne trouw aan den sultan belijden, blijkbaar alle vertrouwen missen, als knutselwerk der regeeringspartij zelve. Dezelfde correspondent seint dat er op Chios onlusten zijn uitgebroken. De overheid heeft afgevaardigden des volks, die een bezwaarschrift kwamen aanbieden, in hechtenis doen nemen, waarop de bevolking met geweld op hunne vrijlating aandrong. De Porte heeft een oorlogsschip gezonden, evenals de Fransche regeering.

top