Leeuwarder Courant, 20 augustus 1890
Bron: Digitaal Archief Noord-Nederland

Algemeen overzicht

Mag men de Times gelooven dan is Rusland tegenwoordig erg bezig het twistvuurtje in Armenië op te stoken. Het schijnt daar een zeer verwarde toestand te zijn en de berichten daaromtrent wereldkundig gemaakt, zijn nog verwarder en tegenstrijdiger. Zoowel wel de berichten uit Weenen als die uit Engeland, moeten met het grootste voorbehoud worden. Het heet, dat de Turksche Armeniërs, die zelf zeer vredelievend zijn, door hun Russische broeders tot verzet worden aangespoord. Het heet verder, dat indien de Porte niet in tijds krachtig optreedt, Rusland, de door dit land zelf bevorderde ongeregeldheden moede, zich de zaak der Fransche Armeniërs zal aantrekken, en ten hunnen gunste tusschenbeide komen, hetgeen natuurlijk gelijk zou staan met uitbreiding van gebied door de bezetting van Erzeroem. Maar vóor dat het zoover komt, zullen Engeland en Oostenrijk eerst nog een woordje in het midden brengen, om den czaar te beduiden, dat hij nog ver is van de verwezenlijking van zijn ideaal: het bezit van Konstantinopel.

top