Algemeen Handelsblad, 7 februari 1892
Bron: Koninklijke Bibliotheek

Gemengde buitenlandsche berichten

Uit Konstantinopel wordt bericht, dat in het laatst der vorige maand door de politie eene huiszoeking is gedaan bij den Armenischen aartsbisschop van Boshiktash. Men legde den aartsbisschop ten laste, dat hij bij zijn gemeente gevoelens aankweekte, die tot opstand tegen het gezag aanleiding konden geven. De ontevredenheid der Porte werd daarnog verhoogd door het feit, dat eenige in Fransche bladen verschenen anti-Turksche artikelen aan een neef van den aartsbisschop, die te Parijs verblijf houdt, werden toegeschreven.

Terwijl men reeds over verbanning van den prelaat sprak, vond deze gelegenheid zijne zaak bij den Sultan te bepleiten en wel op zodanige wijze, dat de Sultan hem van alle verdere vervolging ontsloeg. Evenwel heeft de Armenische patriarch den aartsbisschop thans de uitoefening van alle kerkelijke bedieningen verboden. Onder de gemeente wekt die maatregel ontevredenheid, daar men er een nieuw bewijs in ziet van de onderdanigheid van den patriarch aan de Turksche regeering.

top