Algemeen Handelsblad, 26 juni 1919
Bron: Koninklijke Bibliotheek

Armenië

De correspondent te Konstantinopel van de “Morning Post” heeft een onderhoud gehad met dr. Usker van het Amerikaansche Roode kruis, die een onderzoek heeft ingesteld naar den toestand in Armenië, waarvan een schril beeld door hem werd opgehangen. Te Erivan waren 78.000 menschen wie het aan alles – zoo kleding, als voeding – ontbrak. Te Kars 28.000 en te Edjmiadjin 25.000.

Intusschen is een missie met Mehmed Ali Bey, oud-minister van Binnenlandsche Zaken, naar het binnenland vertrokken ten einde de verschillen tusschen Mohamedanen en niet-Mohamedanen bij te leggen.

Hetzelfde blad bericht dat twaalf leden der Amerikaansche commissie, die Armenië, Mesopotamië en eenige deelen van Turkije bezocht, in Engeland zijn aangekomen. Zij zeiden dat zij geen district hadden aangetroffen waarin de Armeniërs veilig waren. Een hunner zeide dat zij vele weeshuisen hadden opgericht, maar dat nog 250.000 weezen onverzorgd waren.

Nog ongeveer 50.000 Armenische vrouwen en kinderen worden door Mohamedanen gevangen gehouden.

In Oersa waren van 4000 Armeensche huizen nog slechts twintig onbeschadigd. Amerika had reeds 50 millioen dollar voor Amerika gegeven en moet nog meer geven.

Ik zal, dus sprak hij, het Amerikaansche volk zeggen dat wij een mandaat, indien dit ons gegeven wordt, moeten aannemen.

top