Algemeen Handelsblad, 23 mei 1905
Bron: Koninklijke Bibliotheek

Buitenlandsche kroniek

De vorige week heeft prof. James Bryce in de Eighty Club te Londen een voordracht gehouden – waarvan ook een vertaling in de Revue de Paris voorkomt – omtrent de houding van Europa in de Turksche quaestie. Hij bepleitte daarin de noodzakelijkheid, om een eind te maken aan den toestand van anarchie in Turkije, welke steeds een gevaar oplevert voor den vrede in Europa. Geen oplossing acht hij mogelijk zoolang de onderdrukte provinciën onder rechtstreeksch beheer van den Sultan blijven. Wil men er niet toe komen, van Macedonië en Armenië afzonderlijke Staten te maken als Bulgarije, dan behooren zij onder een gouverneur te worden gesteld, die verantwoordelijk is tegenover de groote mogendheden, en eigen financiën, een eigen rechtspraak, een eigen politiek te erlangen. Volgens prof. Bryce is het de taak van Engeland, te zamen met Frankrijk en Italië, kan het mem nog andere mogendheden, op den Sultan een pressie te oefenen, die althans tot een dergelijke gedeeltelijke onafhankelijkheid van Macedonië en Armenië leidt.

top