Algemeen Handelsblad, 2 oktober 1884
Bron: Koninklijke Bibliotheek

Buitenlandsch Nieuws

Aan den Standard is uit Batum (Klein-Azië) het volgende bericht gezonden: "In weerwil van al de pogingen der Ottomanische regeering, om te doen gelooven dat de tijdingen betreffende het bestaan eener oproerbeweging in de omstreken van Dernim (Armenië) valsch zijn, kan ik u het tegendeel verzekeren, en uit de beste bron de juistheid bevestigen van hetgeen ik u reeds geschreven heb over de gevechten tusschen de keizerlijke Turksche troepen en de Armenische muitelingen. De oorlog tegen de opgestane stammen wordt voortgezet. Zeker aantal strijdlustige bergbewoners uit Zeitum hebben zich bij hunne wapenbroeders van Dernim aangesloten, die thans de Ottomanische troepen door marschen en schermutselingen afmatten. De Russische regeering is met dit alles bekend en ziet het niet ongaarne, want wat daar gebeurt bevordert hare plannen in Azië".

top