Algemeen Handelsblad, 14 juli 1933
Bron: Koninklijke Bibliotheek

Kerknieuws

Varia

Men meldt ons, dat op 7 Juli op uitnoodiging van de Remonstr. Gem. te Amersfoort vertegenwoordigers van kerkgemeenschappen daar ter stede hebben vergaderd om elkander in te lichten over 't geen in eigen genootschap op 't gebied van werkeloozenzorg reeds gebeurt, en zich te beraden of er gemeenschappelijk op dit gebied gearbeid kan worden. De voorzitter, dr. R. Miedema, hield een inleiding. Een gedachtewisseling volgde. Een nader uitgewerkt plan zal thans aan de kerkgemeenschappen worden voorgelegel.

Zooals wij al eens bericht hebben, zijn er nog duizenden Armenische Christenen in Syrië in kampen ondergebracht. Alleen reeds in de omgeving van Beiroet, zoo meldt een buitenlandsch blad thans, leven 25.000 vluchtelingen, waarvan er zich 15.000 in kampen bevinden. Zij wonen daar in hutten, die van oude kisten, petroleumblikken en zakken zijn gemaakt. In het kamp bij Beiroet zijn meer dan 4500 schoolplichtige kinderen. Drie duizend gaan op school; voor de anderen is er geen plaats.

top