De Armeense genocide

 /  Nederland  /  Nationaal Archief  /  Minister van Financiën De Geer aan minister van BZ Beelaerts van Blokland

Minister van Financiën De Geer aan minister van BZ Beelaerts van Blokland

Ministerie van Financiën

Afdeeling Generale Thesaurie.

's Gravenhage, den 5 November 1928

Nº 35

Onderwerp: Brief dd. 20 October 1928, No. 32204, Afd. Volkenbondszaken, betreffende vestiging van Armenische vluchtelingen in de Republiek Erivan.

Vorige stukken: 17 November 1927, No. 71, G.Th.

Aan Zijne Excellentie den Minister van Buitenlandsche Zaken.

Naar aanleiding van nevensvermeld schrijven heb ik de eer er Uwer Excellentie's aandacht op te vestigen, dat ik in mijn brief van 16 Augustus 1927, No. 5, Gen. Thes., met nadruk op den voorgrond heb gesteld, dat Nederland m.i. alleen in de kosten, verbonden aan eene eventueele overbrenging van Armenische vluchtelingen naar Erivan, zou kunnen deelnemen, indien op de algemeene deelneming van alle daarvoor in aanmerking komende Staten kon worden gerekend. Nu mij blijkt, dat dit geenszins het geval is, dat integendeel slechts een zeer gering aantal staten eene toezegging hebben gedaan, is het m.i. voor Nederland geen reden in deze mede te doen.

De Minister van Financiën

Bron: Nationaal Archief, Den Haag, Ministerie van Financiën: Dossierarchief, 1831-1940, nummer toegang 2.08.41, inventarisnummer 1439.

top