De Armeense genocide

 /  Nederland  /  Nationaal Archief  /  Gezant Van Panhuys aan minister van BZ Van Karnebeek

Gezant Van Panhuys aan minister van BZ Van Karnebeek

Gezantschap der Nederlanden

Bern, den 28 Januari 1921.

[gestempeld met: ingekomen Buitenl. Zaken -1 FEB. 1921, geagendeerd 3 FEB. 1921]

Nº 814/95

Bemiddeling Volkenbond in den strijd tusschen Armenië en de Kemalisten.

Zijner Excellentie den Heer Minister van Buitenlandsche Zaken te 's-Gravenhage.

Ik had niet nagelaten den inhoud van Uwer Excellentie's brief d.d. 12 Januari j.l., Afdeeling Juridische Zaken, No. 836/16, ter kennis van den Secretaris-Generaal van den Volkenbond te brengen en er zijne aandacht op te vestigen dat de Nederlandsche Regeering nooit een telegram van den Raad van den Volkenbond had ontvangen, waarin Nederland werd uitgenoodigd te berichten of het bereid zou zijn bemiddelend op te treden in den strijd tusschen Armenië en de Kemalisten.

In antwoord daarop ontvang ik thans een schrijven van Sir Eric Drummond d.d. Genève 25 dezer, waarvan ik de eer heb een afschrift, vergezeld van de daarbij behoorende bijlagen hiernevens aan Uwe Excellentie te doen toekomen, mij veroorlovend mij aan den inhoud daarvan te gedragen.

De Gezant,

Van Panhuys

[handgeschreven aantekening]

836-1418

[bijlage]

COPIE.

Societé des Nations.

Genève, le 25 janvier 1921.

Monsieur le Ministre des Pays-Bas, Berne.

Monsieur le Ministre,

J'ai l'honneur de vous accuser réception de votre lettre du 18 janvier.

D'après nos archives, le télégramme adressé le 25 novembre par le Conseil à tous les membres de la Société des Nations a été remis directement au Jonkheer van Karnebeek à GENEVE.

Cette procédure nous avait été proposée par une lettre de Monsieur le Consul des Pays-Bas à Genève, dont vous trouverez ci-joint copie.

Je joins également à la présente deux exemplaires du télégramme du 25 novembre.

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, les assurances de ma haute considération.

(signé) Eric Drummond.

Secrétaire Général.

Bron: Nationaal Archief, Den Haag, Ministerie van Buitenlandse Zaken: A-dossiers, 1815-1940, nummer toegang 2.05.03, inventarisnummer 1443.

top