De Armeense genocide

 /  Nederland  /  Nationaal Archief  /  Gezant Sweerts van Landas aan minister van BZ Van Karnebeek

Gezant Sweerts van Landas aan minister van BZ Van Karnebeek

Gezantschap der Nederlanden

Stockholm, 6 December 1920

[gestempeld met: geagendeerd 12 JAN. 1921]

Nº 1569/499.F

Armenië.

Zijner Excellentie, den Heere Minister van Buitenlandsche Zaken, te 's-Gravenhage.

Met verwijzing naar mijn draadbericht van 27 November j.l. No.168 heb ik de eer Uwer Excellentie hiernevens te doen geworden een in de bladen van heden verschenen regeeringscommuniqué nopens den inhoud van het antwoord, dat door de Zweedsche Regeering na overleg met de Kabinetten te Kopenhagen en Christiania gegeven is op de aanvrage van den Volkenbond tot deelneming aan maatregelen ter pacificatie van Armenië.

De Gezant,

Sweerts van Landas

[handgeschreven aantekening]

Kennisgeving

[bijlage]

VERTALING

Svenska Dagbladet 5 December 1920

Op het telegram van den Raad van den Volkenbond van 25 November j.l. heeft de Zweedsche Regeering het volgende geantwoord:

De Zweedsche Regeering ontving het telegram van 25 November j.l. betreffende de toekomst van Armenië en begroet met vreugde iederen maatregel, welke geacht kan worden het lijden van de Armeensche bevolking te verzachten, dat het Zweedsche volk diep roert. In verband met de ver verwijderde ligging van Armenië en het moeilijke en ingewikkelde karakter van de Armeensche kwestie, moet intusschen de Zweedsche Regeering, ofschoon ten volle bewust van de hooge humanitaire beteekenis van deze zaak, ervan afzien de in het telegram van den Raad bedoelde taak op zich te nemen. Volgens de meening van de Zweedsche Regeering zijn overigens door de edele aanbieding van President Wilson, gunstiger kansen geschapen voor een gelukkige oplossing van de bedoelde kwestie dan zou kunnen worden teweeg gebracht door het ingrijpen van een land, ten aanzien waarvan reeds het gemis aan nadere vertrouwdheid met de Armeensche toestanden hinderlijk moet werken op het vooruitzicht, tot een gunstig resultaat te komen.

Bron: Nationaal Archief, Den Haag, Ministerie van Buitenlandse Zaken: A-dossiers, 1815-1940, nummer toegang 2.05.03, inventarisnummer 1443.

top