De Armeense genocide

 /  Erkenning  /  Formele erkenning  /  Tsjechië, resolutie van de Senaat

Tsjechië, resolutie van de Senaat

[20 mei 2020]

USNESENÍ SENÁTU

z 23. schůze, konané dne 20. května 2020

k 75. výročí ukončení II. světové války a odsouzení zločinů proti lidskosti spáchaných zejména v období obou světových válek

Senát

I.
1) u příležitosti letošního 75. výročí ukončení největšího vojenského konfliktu v dějinách lidstva, který provázely zločiny proti lidskosti a genocidní zločiny holocaustu;
2) vzhledem k dalším velkým válečným konfliktům v uplynulém století, zejména I. světové válce, a zločinům s nimi spojeným;
3) vědom si své odpovědnosti za uchování historické paměti a své role ochránce demokracie a dodržování základních lidských práv a svobod;
4) odsuzuje zločiny proti lidskosti páchané nacisty v letech II. světové války na židovském, romském a slovanském obyvatelstvu na územích ovládaných Třetí říší, genocidu Arménů a dalších náboženských a etnických skupin na území Osmanské říše v letech I. světové války, jakož i jakékoliv další genocidní násilí páchané kdekoli na Zemi;
5) vyzývá mezinárodní společenství k účinné spolupráci při prevenci porušování lidských práv ve světě a k řešení sporů jednáním a mírovými prostředky;

II.
pověřuje předsedu Senátu Parlamentu ČR, aby s přijatým usnesením seznámil prezidenta republiky, předsedu vlády České republiky a ministra zahraničních věcí.

Miloš Vystrčil v. r.
předseda Senátu

Miroslav Balatka v. r.
ověřovatel Senátu

Engelse vertaling:

RESOLUTION OF THE SENATE

From the 23rd meeting, held on 20 May 2020 to mark the 75th anniversary of the end of World War II and the condemnation of crimes against humanity committed in particular during the two world wars.

I.
1) On the occasion of this year's 75th anniversary of the end of the greatest military conflict in human history, accompanied by crimes against humanity and the genocidal crimes of the Holocaust;
2) In view of the other major wars of the past century, in particular World War I, and the crimes associated with them;
3) Recognizing its responsibility to preserve its historical memory and its role as guardian of democracy and respect for fundamental human rights and freedoms;
4) Condemns the crimes against humanity committed by the Nazis in the years II. World War II against the Jewish, Romani and Slavic populations in the Third Reich, the genocide of Armenians and other religious and ethnic groups in the Ottoman Empire during World War I, as well as any other genocidal violence committed anywhere on Earth;
5) Calls on the international community to cooperate effectively in preventing human rights violations in the world and in resolving disputes through negotiation and peaceful means;

II.
Instructs the President of the Senate of the Parliament of the Czech Republic to forward the adopted resolution to the President of the Republic, the Prime Minister of the Czech Republic and the Minister of Foreign Affairs.

Miloš Vystrčil v. r.
President of the Senate

Miroslav Balatka v. r.
Verifier of the Senate

top