De Armeense genocide

 /  Erkenning  /  Formele erkenning  /  Letland, verklaring van het Parlement

Letland, verklaring van het Parlement

[6 mei 2021]

Deklarācija par Osmaņu impērijas laikā īstenoto armēņu genocīdu

Latvijas Republikas Saeima:

atzīmējot, ka ir svarīgi pieminēt to cilvēku zaudētās dzīvības, kuri gāja bojā Osmaņu impērijas varas iestāžu organizētajā armēņu genocīdā - masu slepkavībās un piespiedu pārvietošanā, kas sākās 1915. gada 24. aprīlī ar armēņu kopienas intelektuāļu un aktīvistu arestu toreizējā Konstantinopolē;

ņemot vērā ANO Konvenciju par genocīda nepieļaujamību un sodīšanu par to un Eiropas Parlamenta 1987. gada 18. jūnija rezolūciju, kurā atzīts, ka šie notikumi ir genocīds saskaņā ar Konvenciju par genocīda nepieļaujamību un sodīšanu par to;

uzsverot, ka Latvija nosoda visus noziegumus pret cilvēci, un Latvija apzinās savu pienākumu atzīt un pieminēt šos noziegumus, lai nepieļautu to atkārtošanos;

apzinoties, ka Osmaņu varas iestāžu darbības rezultātā liels skaits armēņu tautības iedzīvotāju tika piespiedu kārtā deportēti uz citiem impērijas reģioniem, kā rezultātā bada, fiziskas vardarbības un slepkavību dēļ tika zaudētas daudzas dzīvības;

nosoda pret armēņu tautu vērstos Osmaņu impērijas īstenotos noziegumus, slepkavības un piespiedu pārvietošanu;

godina visu armēņu genocīda upuru piemiņu un apliecina cieņu izdzīvojušajiem;

pauž pārliecību, ka atklātas un brīvas diskusijas par vēsturiskiem jautājumiem ir nesaraujami saistītas ar veselīgu un nobriedušu demokrātiju veidošanos;

aicina starptautisko sabiedrību izvērtēt šos vēstures notikumus un vērst skatu uz nākotni, kuru mēs vēlamies veidot brīvu no vardarbības un neiecietības - tādu nākotni, kur tiek ievērotas cilvēktiesības un ikviens, indivīds var justies brīvs, neapdraudēts un drošībā.

Engelse vertaling:

Declaration on the Armenian Genocide during the Ottoman Empire

The Saeima of the Republic of Latvia:

Noting the importance of commemorating the loss of life of those killed in the Armenian genocide, massacres and forced relocations organized by the Ottoman authorities, which began on 24 April 1915 with the arrest of Armenian intellectuals and activists in what was then Constantinople;

having regard to the UN Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide and the European Parliament's resolution of 18 June 1987 recognizing that these events constitute genocide within the meaning of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide;

stressing that Latvia condemns all crimes against humanity and that Latvia is aware of its obligation to recognize and commemorate these crimes in order to prevent their recurrence;

aware that, as a result of the actions of the Ottoman authorities, large numbers of Armenians were forcibly deported to other regions of the empire, resulting in the loss of many lives due to famine, physical violence and murder;

condemns the crimes, killings and forced relocations committed by the Ottoman Empire against the Armenian people;

pays tribute to the memory of all the victims of the Armenian genocide and pays tribute to the survivors;

is convinced that an open and free debate on historical issues is inextricably linked to the emergence of healthy and mature democracies;

calls on the international community to take stock of these historical events and to look to the future that we want to build free from violence and intolerance, a future where human rights are respected and everyone, the individual, can feel free, safe and secure.

top