De Armeense genocide

 /  Erkenning  /  Formele erkenning  /  België, resolutie van de Kamer van Volksvertegenwoordigers

België, resolutie van de Kamer van Volksvertegenwoordigers

[23 juli 2015]

RESOLUTIE

betreffende de herdenking van de honderdste verjaardag van de Armeense genocide

TEKST AANGENOMEN IN PLENAIRE VERGADERING

DE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS,

A. gezien het Verdrag van de Verenigde Naties van 9 december 1948 inzake de voorkoming en de bestraffing van genocide;

B. gezien de resolutie van het Europees Parlement van 18 juni 1987 over een politieke oplossing voor het Armeense vraagstuk (1) en de resolutie van het Europees Parlement van 12 maart 2015 over het jaarverslag over mensenrechten en democratie in de wereld in 2013 en het beleid van de Europese Unie ter zake (2);

C. gezien de resolutie van de Senaat van 26 maart 1998 betreffende de genocide in 1915 van de in Turkije levende Armeniërs (3);

D. herinnert eraan dat die resolutie de Turkse regering oproept om de historiciteit te erkennen van de genocide die de laatste regering van het Ottomaanse Rijk heeft gepleegd;

E. gezien het protocol over de instelling van diplomatieke betrekkingen tussen de Republiek Armenië en de Republiek Turkije, en het protocol over de ontwikkeling van de betrekkingen tussen de Republiek Armenië en de Republiek Turkije, die op 10 oktober 2009 in Zürich werden ondertekend;

F. gezien de resolutie van het Europees Parlement van 15 april 2015 over de honderdjarige herdenking van de Armeense genocide (4);

G. gezien de resolutie van het Vlaams Parlement van 22 april 2015 betreffende de herdenking van de honderdste verjaardag van de Armeense genocide, waarin het de Armeense Genocide erkent (5);

H. overwegende dat het in 2015 honderd jaar geleden is dat in het Ottomaanse Rijk de Armeense genocide plaatsvond;

I. overwegende dat steeds meer EU-lidstaten, nationale parlementen en deelstaatparlementen de Armeense genocide in het Ottomaanse Rijk erkennen als een historisch feit;

J. overwegende dat het voorkomen van verdere oorlogen en misdaden tegen de mensheid een van de belangrijkste drijfveren was van het Europese eenwordingsproces;

K. overwegende dat Turkije en Armenië in 2009 een proces van diplomatieke normalisering hebben aangevat en in Zürich protocollen hebben ondertekend over het aangaan en ontwikkelen van betrekkingen;

L. overwegende dat het van cruciaal belang is om de herinnering aan het verleden levend te houden, aangezien er geen verzoening kan zijn zonder waarheid en herdenking;

M. neemt akte van de uitspraken van premier Michel op 18 juni 2015 in de plenaire zitting van de Kamer (6):

“Mijnheer de voorzitter, beste collega's, de relatie tussen geschiedenis en toekomst is af en toe ingewikkeld. Een paar uur geleden waren wij in Waterloo voor de herdenking van een belangrijk deel van de geschiedenis van ons continent.

Ik wil zeer duidelijk zijn, mijn standpunt is bekend en zeer duidelijk: ik ben van mening dat de tragische gebeurtenissen tussen 1915 en 1917 door de laatste regering van het Ottomaanse Rijk als genocide moeten worden bestempeld. Dat is de positie van de Belgische regering.

Ik voeg er ook aan toe dat het cruciaal is voor de toekomst, zoals u hebt verklaard, dat men de inspanningen voor een reconciliatie zou aanmoedigen. Een dialoog is cruciaal voor de toekomst.

In dat verband ben ik ook blij met de evolutie in het officieel discours van de betrokken regeringen, onder meer door het betuigde rouwbeklag.

Wij Europeanen weten zeer goed hoe belangrijk verzoening is.

Volkeren hebben tragische en dramatische oorlogen uitgevochten in onze gewesten, op ons continent, op ons grondgebied. Wij hebben in Europa het fascisme en het totalitarisme gekend. Dankzij dialoog, verdraagzaamheid, openheid en respect zijn we erin geslaagd de toekomst van de Europese volkeren in het Europese ideaal en het Europese project in te passen. Nationale of internationale rechtshoven zullen zich over deze aangelegenheden moeten uitspreken.

Zoals u heeft gedaan, wil ik ons standpunt herhalen, nadat de Senaat immers in 1998 al in een resolutie de Turkse regering uitnodigde om de door de regering van het Ottomaanse rijk gepleegde genocide te erkennen. In deze resolutie werd uitdrukkelijk verwezen naar de resolutie van het Europese Parlement van 1987.

Ik denk dat de vragen die werden gesteld en de antwoorden die werden gegeven de Belgische regering de kans geven om duidelijk en krachtig een standpunt in te nemen over dit delicate onderwerp.”

VRAAGT DE FEDERALE REGERING:

1. zich aan te sluiten bij de herdenking van de Armeense genocide honderd jaar geleden en dat te doen in een geest van Europese solidariteit en rechtvaardigheid;

2. te erkennen dat het huidige Turkije historisch en moreel niet verantwoordelijk mag worden gesteld voor het drama van de Armeniërs in het Ottomaanse Rijk;

3. alle gevallen van misdaden tegen de menselijkheid en genocide te veroordelen en alle pogingen om deze te ontkennen ten stelligste af te keuren;

4. de onschuldige slachtoffers van alle genocides en misdaden tegen de menselijkheid te herdenken;

5. er voor te pleiten dat tijdige preventie en daadwerkelijke bestraffing van volkerenmoorden en misdaden tegen de menselijkheid moeten behoren tot de hoofdprioriteiten van de internationale gemeenschap en de Europese Unie;

6. de verklaringen van de president van de Republiek Turkije, de heer Recep Tayyip Erdoğan, en de eerste minister van de Republiek Turkije, de heer Ahmet Davutoğlu, waarin zij hun medeleven betuigen en erkennen dat er wreedheden zijn begaan tegen de Ottomaanse Armeniërs, te beschouwen als een stap in de goede richting;

7. Turkije aan te moedigen om de honderdjarige herdenking van de Armeense genocide aan te grijpen als een belangrijke gelegenheid om verdere inspanningen te leveren om het verleden onder ogen te zien, onder meer door de openstelling van de archieven, de Armeense genocide te erkennen en zo de weg te effenen voor een echte verzoening tussen het Turkse en het Armeense volk;

8. Armenië en Turkije te verzoeken om de succesvolle verzoeningen tussen Europese naties als voorbeeld te nemen en zich te richten op een plan voor de toekomst met als eerste prioriteit de samenwerking tussen hun volkeren; vertrouwt erop dat dit zal bijdragen aan de historische verzoening van Armenen en Turken, in een sfeer van oprechtheid en respect;

9. steun te verlenen aan de initiatieven van maatschappelijke organisaties in Turkije en Armenië die werken aan een normalisering van de betrekkingen tussen beide landen;

10. er bij Turkije en Armenië op aan te dringen om hun betrekkingen te normaliseren door de protocollen over de instelling van diplomatieke betrekkingen zonder voorbehoud te ratificeren en uit te voeren, hun grenzen voor elkaar open te stellen en actief te werken aan de verbetering van hun relatie, in het bijzonder op het vlak van grensoverschrijdende samenwerking en economische integratie;

11. deze resolutie te doen toekomen aan de Europese Raad, de Europese Commissie en de Hoge vertegenwoordiger van de Unie voor Buitenlandse Zaken en Veiligheidsbeleid, het Europees Hof voor de rechten van de mens, de regeringen en parlementen van de lidstaten, de regering en het parlement van de Republiek Armenië en de regering en het parlement van de Republiek Turkije.

Brussel, 23 juli 2015

De voorzitter van de Kamer van volksvertegenwoordigers,

Siegfried BRACKE

De griffier van de Kamer van volksvertegenwoordigers,

Emma DE PRINS

(1) PB C 190 van 20 juli 1987, blz. 119.
(2) P8_TA (2015) 0076.
(3) Doc. Senaat 1-736/3-1997/1998.
(4) P8_TA (2015) 0094.
(5) 328 (2014-2015)-Nr. 3.
(6) CRIV 54 PLEN 054, blz. 2.

Franse vertaling

RÉSOLUTION

relative à la commémoration du centenaire du génocide arménien

TEXTE ADOPTÉ EN SÉANCE PLÉNIÈRE

LA CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS,

A. vu la Convention des Nations Unies du 9 décembre  1948  pour la prévention et la répression du crime de génocide;

B. vu la résolution du Parlement européen du 18 juin 1987 sur une solution politique de la question arménienne (1) et la résolution du Parlement européen du 12 mars 2015 sur le rapport annuel sur les droits de l'homme et la démocratie dans le monde en 2013 et sur la politique de l'Union européenne en la matière (2);

C. vu la résolution du Sénat du 26 mars 1998 relative au génocide des Arméniens de Turquie en 1915 (3);

D. rappelant que cette résolution invite le gouvernement turc à reconnaître la réalité du génocide perpétré en 1915 par le dernier gouvernement de l'empire ottoman;

E. vu le protocole sur l'établissement de relations diplomatiques entre la République d'Arménie et la République de Turquie, ainsi que le protocole sur le développement des relations entre la République d'Arménie et la République de Turquie signés à Zurich le 10 octobre 2009;

F. vu la résolution du Parlement européen du 15 avril 2015 sur le centenaire du génocide arménien (4);

G. vu la résolution du Parlement flamand du 22 avril 2015 relative à la commémoration du centenaire du génocide arménien, reconnaissant le génocide arménien (5);

H. considérant que l'année 2015 marque le centième anniversaire du génocide arménien dans l'Empire ottoman;

I. considérant que de plus en plus d'États membres de l'UE, de parlements nationaux et de parlements des entités fédérées reconnaissent le génocide arménien perpétré dans l'Empire ottoman comme un fait historique;

J. considérant que la prévention de nouvelles guerres et de nouveaux crimes contre l'humanité était l'un des moteurs essentiels du processus d'intégration européenne;

K. considérant qu'en 2009, la Turquie et l'Arménie ont entamé un processus de normalisation diplomatique et ont signé à Zurich des protocoles relatifs à l'établissement et au développement de relations;

L. considérant qu'il est d'une grande importance d'entretenir le souvenir du passé, puisqu'il ne peut y avoir de réconciliation sans vérité ni œuvre de mémoire; M. prenant acte des propos tenus par le premier ministre en séance plénière, le 18 juin 2015 (6):

“Monsieur le président, chers collègues, les relations entre l'histoire et l'avenir sont parfois compliquées. Il y a quelques heures, nous étions à Waterloo pour commémorer une partie importante de l'histoire de notre continent.

Je veux être très clair, ma position est connue et sans équivoque: j'estime que les événements tragiques survenus entre 1915 et 1917, et dont le dernier gouvernement de l'Empire ottoman est responsable, doivent être qualifi és de génocide. Telle est la position du gouvernement belge.

J'ajoute également qu'il est crucial pour l'avenir – comme vous l'avez déclaré – d'encourager les initiatives favorables à la réconciliation. Un dialogue est essentiel pour l'avenir.

À cet égard, je voudrais également me réjouir des évolutions dans les discours officiels des gouvernements concernés, notamment à travers de l'expression de condoléances qui ont été exprimées.

Nous savons très bien, en Europe, à quel point la réconciliation est importante.

Nous sommes une terre, un continent, un espace où des peuples se sont fait la guerre d'une manière tragique et dramatique. Nous avons, en Europe, connu le fascisme, le totalitarisme. Il a été possible, grâce au dialogue, à la tolérance, à l'ouverture et au respect d'inscrire le futur des peuples européens dans le cadre de l'idéal européen et du projet européen.

Il appartiendra à des juridictions nationales ou internationales de se prononcer sur ces sujets.

Comme vous l'avez fait, je veux rappeler l'expression, au départ du Sénat en 1998, puisqu'une résolution invitait déjà le gouvernement turc à reconnaître le génocide perpétré par le gouvernement de l'empire ottoman. Cette résolution faisait référence, de manière explicite, à la résolution du Parlement européen de 1987.

Je pense que les questions qui ont été posées et les réponses qui y ont été apportées donnent l'occasion au gouvernement de notre pays d'exprimer, avec clarté et avec force, une position sur ce sujet délicat.”

DEMANDE AU GOUVERNEMENT FÉDÉRAL:

1. de participer à la commémoration du centenaire du génocide arménien, et ce, dans un esprit de solidarité européenne et de justice;

2. de reconnaitre que, d'un point de vue historique et moral, la Turquie actuelle ne saurait être tenue pour responsable du drame vécu par les Arméniens de l'Empire Ottoman;

3. de condamner tous les cas de crimes contre l'humanité et de génocides, et de réprouver toute remise en question de leur existence;

4. de rendre hommage à la mémoire des victimes innocentes de tous les génocides et crimes contre l'humanité;

5. de plaider pour qu'une prévention en temps utile et une répression effective des génocides et des crimes contre l'humanité fassent partie des priorités majeures de la communauté internationale et de l'Union européenne;

6. de considérer les déclarations du président de la République de Turquie, M. Recep Tayyip Erdoğan, et de son premier ministre, M. Ahmet Davutoğlu, par lesquelles les deux hommes ont exprimé leur empathie et reconnu que des exactions avaient été commises contre les Arméniens ottomans, comme une avancée positive;

7. d'encourager la Turquie à profi ter de l'occasion importante offerte par la commémoration du centenaire du génocide arménien pour fournir de nouveaux efforts en vue d'affronter son passé, notamment en ouvrant ses archives, pour reconnaître le génocide arménien et ouvrir ainsi la voie à une véritable réconciliation entre les peuples turc et arménien;

8. d'encourager l'Arménie et la Turquie à prendre exemple sur la réconciliation des nations européennes et à privilégier une stratégie mettant au premier plan la réconciliation entre leurs peuples; ne doute pas que cela contribuera à une réconciliation historique des peuples arménien et turc dans un esprit de sincérité et de respect;

9. de soutenir les initiatives d'organisations sociales en Turquie et en Arménie qui œuvrent à la normalisation des relations entre les deux pays;

10. d'exhorter la Turquie et l'Arménie à normaliser leurs relations en ratifi ant et en exécutant sans réserve les protocoles sur l'établissement de relations diplomatiques, en ouvrant leurs frontières et en s'efforçant d'améliorer leurs relations, en particulier en ce qui concerne la coopération transfrontalière et l'intégration économique;

11. de transmettre la présente résolution au Conseil européen, à la Commission européenne, à la haute représentante de l'Union pour les Affaires étrangères et la Politique de sécurité, à la Cour européenne des droits de l'homme, aux gouvernements et aux parlements des États membres, ainsi qu'au gouvernement et au Parlement de la République d'Arménie, et au gouvernement et au Parlement de la République de Turquie.

Bruxelles, le 23 juillet 2015

Le président de la Chambre des représentants,

Siegfried BRACKE

La greffière de la Chambre des représentants,

Emma DE PRINS

(1) JO C 190 du 20 juillet 1987, p. 119.
(2) P8_TA (2015) 0076.
(3) Doc. Sénat 1-736/3-1997/1998.
(4) P8_TA (2015) 0094.
(5) 328 (2014-2015)-Nº 3
(6) CRIV 54 PLEN 054, p. 2.

top