Inleiding

Terug naar inleiding

Wat is genocide?
Door Gregory Stanton

De misdaad van genocide is gedefinieerd in het internationaal recht in het Verdrag inzake de Voor-
koming en de Bestraffing van Genocide
(1948). Artikel 2 van dit verdrag, waarin bepaald wordt wat onder genocide wordt verstaan, en artikel 3, waarin bepaald wordt wat strafbaar is, luiden als volgt:

Artikel 2
In dit Verdrag wordt onder genocide verstaan één van de volgende handelingen, gepleegd met de intentie om een nationale, ethnische, godsdienstige groep, dan wel een groep, behorende tot een bepaald ras, geheel of gedeeltelijk als zodanig te vernietigen:
(a) het doden van leden van de groep;
(b) het toebrengen van ernstig lichamelijk of geestelijk letsel aan leden van de groep;
(c)Ihet opzettelijk aan de groep opleggen van levensvoorwaarden die gericht zijn op haar gehele
    cof gedeeltelijke lichamelijke vernietiging;
(d) het nemen van maatregelen, bedoeld om geboorten binnen de groep te voorkomen;
(e) het gedwongen overbrengen van kinderen van de groep naar een andere groep.

Artikel 3
Strafbaar zijn de volgende handelingen:
(a) genocide;
(b) samenspanning om genocide te plegen;
(c)Irechtstreeks en openbaar aanzetten tot genocide;
(d) poging tot genocide;
(e) medeplichtigheid aan genocide.


Het Genocide Verdrag werd aangenomen door de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties op
9 december 1948. Het verdrag trad in werking op 12 januari 1951. Meer dan 130 landen hebben het Genocide verdrag geratificeerd en meer dan 70 landen hebben regelgeving opgesteld om genocide strafbaar te stellen binnen het nationale strafrecht. De inhoud van artikel 2 van het Genocide Verdrag werd overgenomen als artikel 6 in het Statuut van Rome (1998) van het Internationaal Strafhof.

Definities
Genocide als misdaad bestaat uit twee aspecten: Intentie en handeling. "Intentie" betekent doelgericht. Intentie kan bewezen worden aan de hand van verklaringen of orders. Echter, meestal moet de intentie afgeleid worden uit een systematisch patroon van gecoördineerde handelingen.

Intentie is iets anders dan motief. Wat ook het motief voor de misdaad is (landonteigening, nationale veiligheid, territoriale integriteit, etc.,) zodra de dader een handeling pleegt met de intentie een groep, geheel of gedeeltelijk, te vernietigen, is het genocide.

De formulering "geheel of gedeeltelijk" (artikel 2) is belangrijk. Daders hoeven niet de intentie te hebben om de hele groep te vernietigen. Vernietiging van een deel van de groep (zoals intellectuelen,
of groepsleden binnen een bepaalde regio) is ook genocide. Meestal gaan de autoriteiten ervan uit dat er van genocide sprake is als er de intentie is een substantieel deel van de groep te vernietigen.
Echter een individuele misdadiger kan ook schuldig zijn aan genocide, zelfs als hij maar één persoon doodt, als vaststaat dat hij kennis had van de grotere opzet tot vernieting van een groep.

Het verdrag onderscheidt vier groepen; nationaal, ethnisch, raciaal of religieus:
– Een nationale groep is een groep wiens indentiteit wordt gedefinieerd door gemeenschappelijke  itnationaliteit of nationale oorsprong.
– Een etnische groep is een groep wiens indentiteit wordt gedefinieerd door gemeenschappelijke  itculturele tradities, taal of erfgoed.
– Een raciale groep is een groep wiens indentiteit wordt gedefinieerd door fysieke kenmerken.
– Een religieuze groep is een groep wiens indentiteit wordt gedefinieerd door gemeenschappelijke  itgeloofsbelijdenis, leerstellingen, handelingen of rituelen.

Strafbare feiten
De volgende handelingen zijn genocidaal als ze zijn uitgevoerd als onderdeel van een strategie om een groep te vernietigen:
vHet doden van leden van de groep omvat het direct doden en/of handelingen die de dood tot gevolg  ithebben.
vHet toebrengen van ernstig lichamelijk of geestelijk letsel aan leden van de groep omvat het ver-
 itoorzaken van trauma's door grootschalige marteling, verkrachting, sexueel geweld, gedwongen of  itopgelegd toedienen van drugs en/of medicijnen en verminking.
vHet opzettelijk aan de groep opleggen van levensvoorwaarden die gericht zijn op haar gehele of  jtgedeeltelijke lichamelijke vernietiging omvat het opzettelijk onthouden van eerste levensbehoeften  itzoals schoon water, voedsel, onderdak en medische verzorging. Inperking van levensomstandigheden  itwordt onder andere bewerkstelligd door inbeslagname van oogsten, uitsluiting van levensmiddelen,  itopsluiting in kampen, gedwongen relocatie of verdrijving naar woestijnen.
vHet nemen van maatregelen, bedoeld om geboorten binnen de groep te voorkomen omvat gedwon-
 itgen sterilisatie, gedwongen abortus, huwelijksverboden en langdurige scheiding van mannen en  itvrouwen teneinde voortplanting te voorkomen.
vHet gedwongen overbrengen van kinderen van de groep naar een andere groep kan bereikt worden  itdoor dwang, angst voor geweld, vrijheidsberoving, opsluiting, psychologische druk en andere  itdwangmaatregelen.

Genocide beperkt zich niet tot handelingen die de dood tot gevolg hebben. Het veroorzaken van zwaar lichamelijk of geestelijk letsel, preventie van geboorten en de herplaatsing van kinderen in een andere groep zijn genocidale handelingen als ze zijn uitgevoerd als strategie om een groep te vernietigen.

Het is een misdaad om genocide te beramen, daartoe aan te zetten, daartoe op te hitsen en/of het te ondersteunen. Strafbare feiten zijn onder andere samenzwering, rechtstreekse en openbare opruiing, poging tot het plegen van genocide en medeplichtigheid aan genocide.

Gregory H. Stanton is president van the International Association of Genocide Scholars en oprichter en bestuurder
van oa. Genocide Watch, International Campaign to End Genocide en het Cambodian Genocide Project.
Bron artikel:
www.genocidewatch.org


Terug naar inleiding
Naar boven